Archiwum aktualności

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Warunki dotyczą przebudowy istniejącego przyłącza kablowego polegające na zmianie lokalizacji złącza kablowego i wydłużenia kabla zasilającego we wsi Szańczyki gmina Dubeninki

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Warunki dotyczą elektrowni wiatrowej

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 95/2

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla Pana Tomasza Kowalewskiego zam. Redyki 1, 19-505 Żytkiejmy, gmina Dubeninki

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji środowiskowych

 

Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników w 2006 r, wzory wniosku – procedury ubiegania się

 

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 24597 zlokalizowanej na wieży kratowej typu Lewandowski o wysokości 58 m. (działka 43 obręb Lenkupie)

 

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

 

Wymiana dowodów osobistych

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji uwarunkowań środowiskowych

 

Elektrownia jądrowa na terenie Finlandii, Raport z oceny oddziaływania na środowisko

 

Wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

 

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zarządzenie Nr 24/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej

 

Komunikat Wójta Gminy Dubeninki w związku z informacją Ministra Środowiska dotyczącą opinii w sprawie dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko

 

Komunikat Wójta Gminy Dubeninki „Transgraniczne oddziaływanie na środowisko”

 

Komunikat Wójta Gminy Dubeninki – budowa rosyjsko – niemieckiego rurociągu północnoeuropejskiego

 

Komunikat Wójta Gminy Dubeninki realizacja projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2009 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 22 stycznia 2009r.

 

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 6 kwietnia 2009r.

 

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 15 kwietnia 2009-06-15

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 6 maja 2009r.

 

Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 28 maja 2009r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Dubeninki o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacja o środowisku z dnia 16.06.2009. W dniu 15.06.2009 do Urzędu Gminy Dubeninki wpłynął wniosek o wycinkę drzew z działek 47/19 i 43/8 w obrębie geodezyjnym Rakówek – Podinspektor Renata Sojkowska

 

Informacja o środowisku. z dnia 23.06.2009. W dniu 22.06.2009 do Urzędu Gminy Dubeninki wpłynął wniosek na wycinkę drzew z działki 163 w obrębie geodezyjnym Żytkiejmy. Podinspektor Renata Sojkowska

 

Informacja. Obwieszczenie informujące o wydanym postanowieniu, w którym wyrażono opinię o konieczności przeprowadzenia ooś - budowa  farmy wiatrowej F.G.W. Dubeninki znajduje się na stronie http://olsztyn.rdos.gov.pl zobacz obwieszczenie

 

Informacja z dnia 14.09.2009 o planowanej elektrowni jądrowej w Republice Białorusi, obwód Grodzieński.

 

Informacja z dnia 19.09.2009 na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej na terytorium Finlandii na terenie Gminy Simo, miasta Kemi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gminie Dubeninki”

                        .

O B W I E S Z C Z E N I E  GP.7624-02/01/01/2009     Dubeninki. 05.08.2009r. Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) WÓJT GMINY DUBENINKI zawiadamia że postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2009 r., znak IGP.7624-02/04/2009 Wójt Gminy Dubeninki wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającej na  budowie farmy wiatrowej F.G.W. „Dubeninki” składającej się z 35 turbin  o mocy 3 MW – łącznie 105 MW, na działkach  nr 57/6, 53/7, 60/15, 62, 59/2, 71/6, 192/8, 222, 200/6, 199, 202/7, 237/1, 238/10, 239/36, 248/3, 246/8, 250/1, 247/11, 239/27, 257/11, 262, 210, 241/9  w obrębach geodezyjnych Dubeninki, Rogajny i Czarne w gminie Dubeninki. Z treścią ww. postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Dubninki - ul. Mereckiego 27, Dubeninki.